timer 5 minutes read

Antwoord op VRAGEN VAN AGRIFACTS

Antwoord op VRAGEN VAN AGRIFACTS

Wij danken AgriFacts voor de belangstelling in Kipster. Naar aanleiding van ons jaarverslag 2020 heeft deze organisatie een vijftal vragen gesteld. Deze beantwoorden we graag.

Vraag 1In de vergelijking van de CO2 productie tussen de verschillende productiesystemen heeft u voor de andere systemen emissiecijfers gebruikt die gepubliceerd zijn in 2011 terwijl uw cijfers dateren uit 2020. Heeft u in de berekeningen rekening gehouden met de betere technische resultaten in de andere productiesystemen de laatste 10 jaar? 

Antwoord: Over recentere wetenschappelijke emissiecijfers van andere systemen beschikken we helaas niet. Onze bronnen voor de vergelijking staan vermeld in de tabel op pagina 24 van het jaarverslag. Wij wachten op nieuwe wetenschappelijke berekeningen. Ondertussen gaan we zelf geen aannames doen, maar staat de volgende noot bij de vergelijking: “Vanwege verschillende aannames en bronnen zijn de cijfers op deze pagina indicatief vergelijkingsmateriaal.” 

Vraag 2: De bovengenoemde vergelijking waren exclusief de haantjes. Kunt u mij informatie geven over de technische resultaten van de haantjes? En de aan deze dieren toegerekende CO2 emissie? 

Antwoord: De technische resultaten staan in hoofdlijnen in het jaarverslag 2020 op pag. 13, 14, 15 en 16. Zie volgende vraag met betrekking tot de CO2. 

Vraag 3U rapporteert dat de CO2 uitstoot 2033 ton is. Op basis van de gegevens uit het jaarverslag is daarvan ca. 1600 ton toe te rekenen aan de eiproductie. Hoeveel van het verschil is toe te rekenen aan de haantjes en hoeveel aan de opfok van de dieren? 

Antwoord: De CO2-uitstoot is als volgt uit te splitsen: 1.768 ton voor de legperiode, 185 ton voor de opfokperiode van de leghennen en 80 ton voor het grootbrengen van de hanen. 

Vraag 4U noemt dat u 2033 ton CO2 compenseert. In uw jaarverslag kan ik niet vinden hoe die compensatie plaats vindt. Gesuggeerd wordt dat dit zonnepanelen gebeurt. Echter in uw jaarverslag lees ik dat voor Beuningen en Venray samen 866334 Kwh is verbruikt, terwijl er 832325 Kwh is opgewekt. Ik kom dan tot de conclusie dat de u netto geen overschot is. Dit i.t.t. wat op pagina 26 is gerapporteerd. Kunt u mij aangeven waar ik de gegevens verkeerd interpreteer? 

Antwoord: In ons jaarverslag op pagina 35 staat dat we de 2.033 ton CO2-uitstoot compenseren door middel van de aankoop van Fairtrade Gold Standard Carbon Credits via Fair Climate Fund. Het certificaat hiervan kunt u terugvinden op die pagina. Het gebruik van energie en de teruglevering van energie opgewekt met onze zonnepanelen is al meegenomen in de uiteindelijke 2.033 ton CO2 uitstoot. Nergens in ons jaarverslag staat dat compensatie via zonnepanelen plaatsvindt. En er is inderdaad geen netto overschot. Dit staat ook op deze site (bij ‘innovatie 8’): “Ons zonnedak produceert bijna genoeg stroom voor de boerderij.” Dus dank voor uw opmerkzaamheid. We rectificeren in ons volgende jaarverslag als volgt: “Rectificatie Jaarverslag 2020, pagina 26 ‘Per saldo wekken we meer op dan we verbruiken.’ Deze opmerking is niet in overeenstemming met de in het jaarverslag gerapporteerde data. Met dank aan de opmerkzaamheid van Piet van der Aar. 

Vraag 5Heeft u in uw berekeningen rekening gehouden met het gegeven dat er minder broodmeel, etc. beschikbaar is voor andere diersoorten en bedrijven waardoor deze bedrijven een hogere CO2 emissie hebben? 

Antwoord: Dat hebben we niet gedaan. In onze visie op het voedselsysteem eten productiedieren uitsluitend reststromen of grazen ze op marginale gronden. De hoeveelheid reststromen limiteert het aantal dierplaatsen. Dit betekent een forse reductie van de veestapel. Met deze visie als uitgangspunt zorgen we niet voor een hogere CO2 emissie voor andere diersoorten. 

Wij vertrouwen erop met deze antwoorden voldoende helderheid te hebben gegeven. Mochten er nog constructieve vragen zijn, dan vernemen we dat graag. 

Nieuwe vragen

En jawel, er zijn vervolgvragen naar aanleiding van bovenstaand. Dit zijn ze, met onze antwoorden erbij.

Vraag 6Ik had gevraagd om de technische cijfers van de haantjes. De groei, voederconversie en vleesopbrengst kon ik niet vinden, terwijl uit uw eerdere antwoorden bleek dat afleidingen op basis van cijfers in het jaarverslag onnauwkeurig zijn.

Antwoord: Cijfers over 2020 waarvan we denken dat ze relevant zijn, zoals leeftijd, uitval, gemiddeld levend gewicht en de kilogrammen vlees, staan op pag. 15. De input zoals voer, energie, afleidingsmateriaal, etc. nemen we mee in de berekeningen van onze carbonfootprint. Het totaal van onze uitstoot staat op pagina 23 in ons jaarverslag en is meer gespecificeerd in de vorige vragenronde (vraag 3). 

Vraag 7Op het Certificaat van Fair Carbon fund staat dat het is geverifieerd door de WUR. Is daar een rapport van? Zo ja, kan ik daar een afschrift van krijgen. 

Antwoord: We hebben een door Wageningen UR geverifieerd rapport. De hoofdlijnen staan beschreven in ons jaarverslag. Mogelijk dat we in het jaarverslag 2021 dieper ingaan op de gebruikte methodes. We delen graag de eindconclusie: resultaten met betrekking tot energiegebruik, landgebruik en Global Warming Potential zijn uitgevoerd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Dit resulteert in een uit te voeren compensatie van 2.033 ton CO2-equivalenten.

Tot besluit. Wij vertrouwen er wederom op met deze antwoorden voldoende helderheid te verschaffen. Dit was de tweede, en voor ons tevens laatste vragenronde. Zijn er nog constructieve vragen of tips ter verbetering, dan ontvangen we die graag via ei@kipster.nl.

Ook FairClimateFund ontving vragen

En ook zij gaven antwoord… 

Vraag: De CO2 besparing wordt bereikt door vermindering van de houtstook. Echter het verbranden van de biomassa wordt gezien als CO2 neutraal. Waarop is de CO2 besparing die u berekent gebaseerd? Kunt u mij de berekening die daaraan ten grondslag ligt geven? 

Antwoord: In het project waar Kipster CO2-uitstoot mee compenseert is sprake van non-renewable biomass: “This district has greatly diminished biomass resources and the wood demand far exceeds the available renewable woody biomass. By reducing fuel wood consumption, the project activity reduces greenhouse gas (GHG) emissions stemming from the use of non-renewable biomass.” Overigens is het nog goed om te benadrukken dat Kipster met dit project niet kiest voor een goedkope vorm van compensatie. Dit is een van onze projecten die zowel gecertificeerd is door de Gold Standard als de Fairtrade Climate Standard. 

Vraag: Op het certificaat staat dat de” Kipster Eggs 2020 climate neutral scope is verified by Wageningen University & Research”. Heeft Fair Climate fund dat op het certificaat gezet. Zo ja, Welke rapport van de WUR ligt daaraan ten grondslag en kunt u mij dat sturen? 

Antwoord: Met betrekking tot uw laatste vraag. Kipster kan uw inzage geven in de berekening van haar CO2- voetafdruk en het rapport van de WUR. Ik zal deze mail ook even forwarden naar Kipster, zodat zij u verder kunnen helpen.